image

                                                  ↑

                                           (Ctrl+滾輪)

                                                  ↓

image  滑鼠滾輪除了可以用來捲動網頁及視窗,在Vista裡面,還可以快速調整圖示大小:在檔案總管中按住Ctrl再滾動滾輪就可以放大縮小圖示


全站熱搜

威兒剛 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()